Cine suntem?

                 

SSS Craiova a fost înfințată în scopul de a unii studenții din întreaga lume  și  de a le permite schimbul de cunoștințe și experienșe despre medicina dentara la un nivel inetrnațional cu ajutorul  IADS (The International Association of  Dental Students).  SSS Craiova reprezintă o platformă locală prin care tinerii studenți pot avea un impact pozitiv asupra societății prin intermediul numeroaselor proiecte sociale și educative la care participă.
Societatea nostră a fost infințată in 10 Ianuarie 1996, reluandu-și activitatea  în martie 2009 după o pauză de câțiva ani.  

Experienta SSS Craiova

- Dezvoltarea comunității;
- Realizarea campaniilor în scop social și ecologic ;
- Promovarea și apărarea intereselor profesionale, sociale și culturale ale studenților în medicină ai Universității din Craiova;
- Dezvoltarea autonomiei universitare și a autodeteminării comunității universitare;
- Propaganda medicală și culturală în rândul populației;
- Promovarea spiritului democratic, antitotalitar în mediul universitar,
- Promovarea și apărarea drepturilor omului și cetățeanului, precum și a tradițiilor românești;
- Libera circulație a informației între membrii săi, precum și cu membrii altor comunități universitare;

Cum te poti inscrie in societate?

Pentru a deveni membru S.S.S trebuie sa contactezi secretarul sau trezorierul societatii si eu te vor indruma pentru a te inscrie.
 
Prin participarea ta la proiectele desfasurate de societate poti deveni membru activ, ceea ce te va ajuta la acumularea de puncte. Aceste puncte atesta cat de activ ai fost pe parcursul unui an universitar. Punctele acumulate pe parcursul anului pot fi folosite pentru a beneficia de un avantaj in departajarea pentru oportunitatile oferite de societate.  

Obiectivele noastre

- promovarea si apararea intereseolor profesionale, sociale si culturale ale studentilor in medicina ai Universitatii din Craiova;
- dezvoltarea autonomiei universitare si a autodereminarii comunitatii universitare;
- promovarea spiritului democratic, antitotalitar in mediul univeristar, promovarea si apararea drepturilor omului si cetateanului, precum si a traditiilor romanesti;
- libera circulatie a informatiei intre membrii sai, precum si cu membrii altor comunitari universitare;
- propaganda medicala si culturala in randul populatiei;
- dezvoltarea comunitatii;
- realizarea campaniilor in scop social si ecologic;

STATUT:

Art. 6 S.S.S Craiova isi realizeaza scopurile prin:
a) reprezentarea membrilor sai fata de conducerea si administratia Facultatii de Medicina din Craiova , a Universitatii din Craiova, a Organelor de Stat , precum si a organizatiilor similiare nationale si internationale;
b) controlul asupra Programei de Invatamant;
c) dezbaterea tuturor problemelor de interes pentru studentii in medicina;
d) desfasurarea de activitati editoriale si propagandistice(tehnoredactare, editare, multiplicare, tiparire, aplicatii multimedia – filme cu caracter stiintific, documentar, publicitar, informational si artistic);
e) accesul liber la sursele informationale din tara si strainatate;
f) sustinerea acordarii de tabere, burse sociale, profesionale si de merit;
g) promovarea colaborarii cu alte organizatii si institut din tara si strainatate;
h) crearea si facilitarea accesuslui membrilor sai la manifestarile culturale si mijloacele de agrement (realizarea de spectacole, seri de discoteca, proiectii de filme, intalniri cu invitati, manifestari sportive, activitati turistice);
i) controlul fondurilor alocate Facultatii de Medicina si a modului lor de utilizare;
j) organizarea unor forme de protest(petitii, demonstratii, greve ,etc.) in cazul incalcarii drepturilor si intereselor studentilor.
Art. 7 Membrii S.S.S. sunt candidati, activi si onorifici.
a) membrii candidati pot fi studentii Facultatii de Medicina din Craiova, la sectioa Stomatologie, de cetatenie romana. Pentru a devenii membrii candidati, doritotii completeaza o cerere tip de inscriere ,care este supusa aprobarii Biroului Executiv; in cazul aprobarii acesteia ,in termen de 3 zile sunt datori sa achite taxa de inscriere;
b) membri activi sunt acei membrii candidati, cu o vechime de minim 6 luni si care in aceasta perioada au desfasurat o activitate efectiva in cadrul departamentelor Societatii;
c) membrii candidati si activi nu pot face parte din alte organizatii de tip sindical studentesc;
d) membrii onorifici pot fi personalitatile stiintifice si culturale din Romania si din strainatate, diferite perosoane care au adus servicii insemnate Societatii, precum si fosti membri dupa inceheierea studiilor universitare. Biroul Executiv face propuneri Adunaririi Generale care le valideaza cu majoritate simpla.
 
Capitolul IV – DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR S.S.S.
 
Art. 8 Membrii S.S.S. au urmatoarele drepturi:
a) dreptul de a lua parte la adunarile Societatii;
b) dreptul de a beneficia de toate dusponibilitatile Societatii;
c) dreptul de a interpela conducerea Societatii asupra modului de administrare a acesteia;
d) dreptul de a solicita si de a primi sprijinul Societatii;
e) membrii activi au dreptul de a lua cuvantul, dreptul de a vota si de a candida pentru functiile de conducere ale Socientatii – numai membrii cu vechime de peste 1 an au dreptutl de a candida si de a fi alesi ;
f) membrii candidati si onorifici au dreptul de a lua cuvantul, de a face propuneri , dar nu pot vota sau candida pentru functii de conducere; membrii candidati vor putea vota si candida in momentul in care devin membrii activi.
Art. 9 Membrii Societatii au urmatoarele indatoriri:
a) indatorirea de a contribui la indeplinirea scopurilor Societatii;
b) indatorirea de a plati taxa de inscriere, cotizatia lunara , precum si orice alte taxe sau cotizatii prevazute de Statut sau Regulament;
c) indatorirea de a se supune deciziilor Biroului Executiv si ale Adunarii Generale;
d) indatorirea de a nu se deda in activitatea universitara si extrauniversitara la atitudini si manifestari contrare scopului si intereselor Societatii.
 
Capitolul V – CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA S.S.S.
 
Art. 10 Autoritatea si structura decizionala cea mai inalta a Societatii este Adunarea Generala, constituita din totalitatea membrilor Societatii.
Art. 11 Adunarea Generala a Societatii poate fi chemata in sesiune ordinara si extraordinara
a) sesiunea ordinara a Adunarii Generale are loc buanual, in luna noiembrie si respectiv la sfarsitul lunii mai;
b) sesiunea extraordinara a Adunarii Generale poate fi convocata de Presedinte, Biroul Executiv sau de majoritatea absoluta a membrilor Societatii;
Adunarea Generala este statutar constituita in conditiile prezentei a 1/2 +1 din numarul total al membrilor activi ai S.S.S. si a totalitatii membrilor Biroului Executiv.
Art. 12 Intre sesiunile Adunarii Generale conducerea si administrarea Societatii este indeplinita de catre Biroul Executiv.
Art. 13 Alegerea Biroului Executiv are loc in sesiunea ordinara din luna mai sau , in cazuri de exceptie , in sesiunea extraordinara. In caz de demisie, suspendare sau excludere a unui membru al Biroului executiv , cu exceptia presedintelui, acesta poate fi inlocuit , cu mandat interimar, de catre un alt membru activ al Societatii, cu vechime de minim un an, pana la urmatoarea Adunare Generala , un urma votului unanim al membrilor Biroului Executiv.
Art. 14 Durata mandatului membrilor Biroului Executiv este de 1 an; fiecare membru al Biroului Executiv poate indeplini maxim 2 mandate.
Art. 15 Biroul Executiv este format din 5 persoane alese din randul membrilor activi ai Societatii , care au o vechime in Societate de minim 1 an.
Art. 16 Biroul Executiv este format din :
a)Presedinte;
b)Vicepresedinte cu Relatii Externe;
c)Vicepresedinte cu Relatii Interne;
d)Trezorier;
e)Secretar.
Art. 17 Presedintele coordoneaza activitatea Societatii , o reprezinta in relatiile cu alte organizatii , personalitati si Organe de Stat. In caz de absenta sau de incapacitate temporara de a-si exercita prerogativele, este inlocuit de catre unui din vicepresedinti.
Art. 18 Vicepresedintele cu Relatii Externe exercita controlul direct asupra relatiilor Societatii cu organisme si organizatii similare din tara si din strainatate.
Art. 19 Vicepresedintele cu Relatii Interne exercita controlul direct si supervizeaza activitatile:
a) sociale;
b) culturale;
c) administrative.
Art. 20
a) Trezorierul, aflat in subordinea directa a Vicepresedintelui cu relatii Interne, tine evidenta financiara a Societatii , a fondurilor materiale si efectueaza platile necesare.
b) Trezorierul este obligat sa prezinte un bilant buanual (cu ocazia Adunarii Generale), precum si la cererea Biroului Executiv sau a Presedintelui.
Art. 21 Secretariatul:
a) tine evidenta membrilor activi si onorifici ai Societatii;
b) tine evidenta hartiilor si a documentelor oficiale ;
c) organizeaza sedintele Biroului Executiv si ale Adunarii Generale;
d) intocmeste procesele-verbale ale sedintelor de la paragraful (c).
Art. 22
a) Vicepresedintele cu Relatii Externe , Vicepresedintele cu Relatiile Interne si Trezorierul au dreptul de a semna hartii si documente oficiale care angajeaza Societatea numai in urma unui mandat conferit de catre Biroul Executiv;
c) Toate hotararile si documentele oficiale care angajeaza Societatea, semnate de catre Presedinte, respectiv catre Vicepresedinti si Trezorier in baza mandatului lor intra in viguare numai in urma validarii lor de catre Biroul Executiv.
Art. 23 Fiecare membru al Biroului Executiv este raspunzator de indeplinirea obligatiilor care ii revin conform, prezentului Statut , a Regulamentului , precum si a propriei constiinte.

Capitolul VI – FONDURILE SOCIETATII
 
Art. 24 Fondurile S.S.S. se compun din:
a) taxe de inscriere
b) cotizatii lunare
c) beneficiile si veniturile banesti sau in obiecte pe care le realizeaza Societatea din activitatile sale (tehnoredactare, editare, multiplicare, tiparire, aplicatii multimedia – filme cu caracter stiintific, documentar, pubplicitar, informational si artistic, realizarea de spectacole , seri de discoteca, proiectii de filme, intalniri cu invitati, manifestari sportive, expozitii, activitati turistice si orice alta activitate prestata de membrii sai in limitele legislatiei in vigoare).
d) Donatii, mosteniri, etc;
 
Capitolul VII – DISPOZITII DISCIPLINARE
 
Art. 25 In caz de abateri disciplinare vinovatii sunt pasibili sa suporte in functie de gravitatea abaterii urmatoare sanctiuni:
a) admonestarea verbala si scrisa;
b) suspendarea pe termen limitat (maxim 6 luni);
c) excluderea din Societate;
Art. 26 Cel sanctionat are dreptul de a inainta contestatie impotriva hotararii biroului Executiv , Adunarii Generale, care va lua decizia finala.
Art. 27 Reprimarea in societate a celor exclusi se poate face dupa 1 an , cu acordul a 3 din numarul total al membrilor Biroului Executiv si dupa plata unei taxe de reinscriere.

Capitolul VIII – DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
 
Art. 28 Dupa adoptarea de catre Adunarea Generala a prezentului Statut , acesta ramane singurul valabil, orice forma anterioara devenind nula.
Art. 29 Schimbarea Capitolelor I, II, III atrege dupa sine desfiintarea Societatii.
Art. 30 Desfiintarea Societatii se paote face numai cu acordul a 2/3 din numarul total al membrilor Societatii. In acest caz, fondurile si bunurile fixe ale Societatii vor revenii Azilelor de Copii din Craiova.
Art. 31 Toti membrii Societatii sunt datori sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Statut.
Art. 32 Utilizarea in scop personal a informatiilor si facilitatilor obtinute datorita functiei sau a mandatului temporar atrage dupa sine automat sanctionarea conform art. 25.